• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

      

     WSTĘP

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zsgprzedborz.edupage.org zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu
     ul.Mostowa 35 a
     97-570 Przedbórz

      

     Data publikacji strony internetowej: 2008-01-03.
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-30.


     Strona internetowa https://zsgprzedborz.edupage.org jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     - brak możliwości poruszania się po serwisie przy pomocy klawiatury
     - na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
     - niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
     - niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
      - część plików nie jest dostępna cyfrowo

     INFORMACJE DODATKOWE
     Na stronie można używać standardowych skrótów klawiatury obsługiwanych przez przeglądarki internetowe. 

     Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Ryszka, adres poczty elektronicznej pugim@wp.pl
     Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 781-20-46
     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     • Opis dostępności wejścia do budynku

     Budynek szkoły posiada cztery wejścia plus jedno wejście na halę sportową. Wejście główne do budynku szkoły od strony ulicy Mostowej, wejście do szatni dla uczniów od strony ulicy Mostowej , wejście główne na klatkę schodową w później dobudowanej części budynku oraz wejście boczne do sal konferencyjnych w nowym budynku. Wejście główne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, kilka klatek schodowych, bardzo duża ilość schodów na każdym poziomie uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

     • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy toalet

     Korytarz główny w budynku szkoły podstawowej jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich ( podjazd dla osób niepełnosprawnych). Sale konferencyjne w nowej części budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych dzięki platformie schodowej. Tylko dwie toalety (przy hali sportowej oraz w części konferencyjnej) są dostępna oraz dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Do pozostałych nie ma możliwości dostania się ze względu na schody. Na klatkach schodowych zamontowane są poręczne, w korytarzach nie ma wyznaczonych stref kontroli.

     • Opis dostosowań – pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne itd.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku w części konferencyjnej znajduje się platforma przychodowa o udźwigu 250 kg.

     • Informacje o miejscach parkingowych

     Na parkingu przed szkołą są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

     • Informacja o prawie wstępu z psami asystującymi

     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

     Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online oraz nie został przeszkolony żaden pracownik w zakresie umiejętności polskiego języka migowego.

     Oświadczenie - na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny - sporządzono 25 września 2020r.

     Dane teleadresowe: Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, ul.Mostowa 35 a 97-570 Przedbórz; pugim@wp.pl; tel: (44) 781 20 46 (Sekretariat)